Formularz kontaktowy

* - pola wymagane

Klauzula zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w powyższym formularzu kontaktowym przez Vindix S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rzymowskiego 53, w celach związanych z obsług przesłanego zapytania, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji przesyłanego zapytania. Przedmiotowa zgoda może być w każdym czasie wycofana, bez szkody na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne), informuję, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych podanych powyżej w formularzu kontaktowym jest Vindix S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 53;
2) Vindix S. A. wyznacza osobę inspektora ochrony danych, którym jest: Violetta Matusiak, dane kontaktowe: poczta elektroniczna: dane.osobowe@vindix.pl; poczta tradycyjna: Vindix S.A., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa
3) dane osobowe przetwarzane są w oparciu o udzieloną zgodę, która jest dobrowolnie wyrażona, aczkolwiek konieczna w celu realizacji przesłanego zapytania (art. 6 ust. 1 ppkt. a rozporządzenia ogólnego);
4) gromadzone dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do Grupy Przedsiębiorstw Vindix S.A. oraz do podmiotów świadczących usługi w imieniu i na rzecz Administratora Danych powierzanych na mocy odrębnych umów, jak również innym podmiotom do tego uprawnionym, w związku z czynnościami podejmowanymi w celu realizacji zapytania, jak również podmiotom uprawnionym na mocy przepisów szczególnych obowiązującego prawa;
5) dane mogą by przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, istnieje możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na podstawi pisemnego wniosku złożonego Administratorowi Danych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich zgromadzenia, realizacji przesłanego zapytania, chyba, że istnieje inna przesłanka prawna uprawniająca lub obligująca do przetwarzania danych osobowych w dalszym czasie;
7) każdemu, czyje dane się przetwarza przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia ogólnego, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, bez uszczerbku na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.