Formularz kontaktowy

* - pola wymagane

Administrator Danych Osobowych:
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Vindix S. A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61a (dalej ,,Vindix"). Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, adres email: iodo@vindix.pl Podstawa prawna przetwarzania Przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora, przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora należy rozumieć jako udzielenie odpowiedzi na pozostawioną w formularzu kontaktowym wiadomość.

Cel przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na pozostawioną wiadomość w formularzu kontaktowym.
Czas przetwarzania danych osobowych:
Przechowujemy Państwa dane przez okres niezbędny do realizacji celu ich zgromadzenia, realizacji przesłanego zapytania, chyba, że istnieje inna przesłanka prawna uprawniająca lub obligująca do przetwarzania danych osobowych w dalszym czasie.
Państwa uprawnienia:

  • żądania od nas jako administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych narusza przepisy.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne jednak niezbędne jeśli chce Pan/Pani pozostawić wiadomość oraz uzyskać na nią odpowiedź.
Odbiorcy danych
Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia. Dane mogą by przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, istnieje możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na podstawie pisemnego wniosku złożonego Administratorowi Danych. Dane osobowe z mogą zostać ujawnione Spółkom z grupy Vindix w celu ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług oraz na podstawie zawartych umów powierzenia.

-->