Czy można sprzedać dług bez zgody dłużnika?

Tak. Powyższe wynika wprost z przepisów Kodeksu Cywilnego, którego art. 509 brzmi: „§ 1 Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. § 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.”