Jakie są konsekwencje niepłacenia?

W przypadku braku spłaty i nie zawarcia porozumienia z wierzycielem na etapie polubownym, roszczenie zazwyczaj kierowane jest na drogę sądową, w celu skierowania sprawy do egzekucji komorniczej. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, których wysokość po części uzależniona jest od wysokości dochodzonej wierzytelności. Warto przy tym zauważyć, iż zarówno koszty sądowe, jak i komornicze, w całości obciążają dłużnika i również podlegają przymusowej egzekucji. Dodatkowo, w przypadku unikania spłaty zobowiązań, naliczone zostają odsetki za każdy dzień zwłoki.