Zarząd Vindix Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) informuje, iż Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę 19/2020 z dnia 24.07.2020 r. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Vindix S.A.

Prowadzącym rejestr akcjonariuszy Vindix S.A. został Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie.

__________________________________________________________________________________________

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”) wprowadziła szereg zmian w funkcjonowaniu spółek akcyjnych.

Od 1 marca 2021 r. wszystkie dotychczas wystawione dokumenty akcji spółki Vindix Spółka Akcyjna (dalej  „Spółka”) z mocy Ustawy utracą swoją moc prawną, a prawa wynikające z akcji będą podlegały ujawnieniu w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez Trigon Dom Maklerski S.A.

Od 1 marca 2021 roku moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy, natomiast moc dokumentów akcji w formie papierowej wygaśnie. Zachowają one moc dowodową w zakresie wykazania uprawnień akcjonariusza względem spółki, ale tylko do 1 marca 2026 r.

 

Od 1 marca 2021 roku za akcjonariuszy w stosunku do Spółki będą uważane jedynie osoby ujawnione
w rejestrze akcjonariuszy.

 

Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla wszystkich akcjonariuszy w nim zapisanych oraz dla Spółki. Rejestr akcjonariuszy będzie zawierał szereg informacji dotyczących akcjonariuszy, w tym nazwisko i imię albo firmę akcjonariusza, adres jego zamieszkania /siedziby, albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej (jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację drogą mailową).

 

Zgodnie z art. 16 Ustawy Spółka jest zobowiązana do pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (Treść wezwania). Akcjonariusz oddając dokumenty akcji Spółce, otrzymuje pokwitowanie.

 

Złożenie dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem Rzymowskiego 53, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00.

 

Akcjonariusze proszeni są o składanie akcji w Spółce w terminie do 31 grudnia 2020 r.

-->