Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy Vindix S.A. dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Vindix S.A. Al. Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000601513, NIP: 5213722636, REGON: 363718408, kapitał zakładowy 7 072 222 zł (w pełni opłacony).

Inspektor Ochrony Danych

Spółka wyznaczyła  Inspektora Ochrony Danych, adres email: iodo|vindix.pl| |iodo|vindix.pl, adres korespondencyjny: Al. Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa.

Źródło danych

Dane osobowe Vindix S.A. pozyskała od Państwa.

Cele i podstawy przetwarzania

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, Vindix S.A. będzie przetwarzać Państwa dane w celu:

  • realizacji uprawnień przysługujących akcjonariuszom w związku z Walnymi Zgromadzeniami na podstawie przepisów KSH.
  • prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą osób lub pomiotów  posiadających akcje Vindix S.A., których wypełnienie stanowi obowiązek prawny nałożony na Vindix S.A. przez właściwe przepisy prawa i wymaga przetwarzania Państwa danych, w szczególności sporządzenie i prowadzenie księgi akcji, umożliwienie uczestnictwa i głosowania na Walnym Zgromadzeniu; realizacja prawa do zysku Akcjonariusza.

 

Kategorie danych

Kategorie przetwarzanych danych obejmują dane identyfikacyjne, adresowe, dane kontaktowe
Akcjonariuszy i ich Pełnomocników, numery i wartość akcji, udział.

Udostępnianie danych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami danych osobowych mogą być inni Akcjonariusze, w związku z ich prawem do przeglądania księgi akcji, jak również Komisja Nadzoru Finansowego. Odbiorcami danych mogą być również podmioty przetwarzające dane w imieniu Vindix S.A., takie jak np. kancelarie prawne.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym uprawnienia z akcji będą wykonywane, a także później do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z akcji oraz przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania przewidzianego właściwymi przepisami prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo sprostowania swoich danych;
  • prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • prawo przenoszenia danych;
  • prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

   

Podstawa żądania danych

Podanie Państwa danych osobowych jest konieczne dla realizacji celów wynikających z KSH. Bez podania danych Vindix S.A. nie może realizować tych celów.