Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna, ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, KRS: 0000033118, NIP: 676-10-44-221, REGON: 001270919. 
 
2. Aby zapewnić bezpieczne i poprawne przetwarzanie Państwa danych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Szymon Szuszwalak, z którym skontaktować się można poprzez e-mail: dpo@trigon.pl. 
 
3. Dane przetwarzać będziemy w celu prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy na podstawie podpisanej umowy ze spółką, której są Państwo akcjonariuszem oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych  (art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO). 
 
4. Przetwarzamy je w zakresie: informacji o spółce, informacji o akcjach, danych identyfikacyjnych akcjonariuszy lub innych podmiotów ujawnionych w Rejestrze Akcjonariuszy, danych adresowych i danych kontaktowych.  
 
5. Odbiorcami Państwa danych są wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym pozostali akcjonariusze spółki. 
 
6. Przetwarzane dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub od spółki, której są Państwo akcjonariuszami. 
 
7. Podanie przez Państwa danych nie jest obowiązkowe. Jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości ujawnienia Państwa w Rejestrze Akcjonariuszy.  
 
8. W związku z przetwarzaniem przez nas danych przysługują Państwu następujące prawa: 

  • prawo dostępu do własnych danych, ich sprostowania, przeniesienia i usunięcia;  
  • ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i „bycia zapomnianym”; 
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli zgoda taka została udzielona;

Realizacja przysługujących Państwu praw może zostać ograniczona, jeżeli odrębne przepisy nas do tego zobowiązują. Niemniej jednak każde Państwa żądanie zostanie potraktowane przez Trigon Dom Maklerski S.A. indywidualnie i z należytą uwagą. 
 
9. Państwa dane przetwarzać będziemy przez okres prowadzenia przez Trigon Dom Maklerski S.A. Rejestru Akcjonariuszy. Po tym okresie dane przechowywać je będziemy w celu zabezpieczenia dochodzenia roszczeń oraz zgodnie z przepisami prawa zobowiązującymi nas do ich archiwizowania. 
 
10. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem to istnieje możliwość złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych. 
 
11. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich. 
 
12. Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, nie dokonujemy również profilowania.