Vindix Spółka Akcyjna przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), jako administrator lub jako podmiot przetwarzający dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z administratorem.

W celu spełnienia wymagań określonych w RODO, w spółce wdrożono szereg środków organizacyjno-technicznych, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. W spółce dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Spółka dba o to, by operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnione osoby. Spółka podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa. 

 

W Vindix S.A. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Kubryń

Kontakt z IOD możliwy jest:

pocztą tradycyjną: Vindix S.A. – Inspektor Ochrony Danych, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa

 pocztą elektroniczną: iod[@]vindix.pl  


 

 

 

-->