Vindix Spółka Akcyjna gromadzi i przetwarza dane osobowe w zbiorach,  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W zasobach spółki wdrożono szereg środków organizacyjno technicznych, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

 

W celu zapewnienia ciągłości monitorowania stosowanych zasad i środków bezpieczeństwa powołano osobę, pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych   („IOD”) – Renatę Piotrowską.

 Kontakt z IOD możliwy jest:

 pocztą tradycyjną: Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa 

 pocztą elektroniczną: dane.osobowe|vindix.pl| |iodo|vindix.pl

 

Ponadto Spółka poddaje się cyklicznym audytom bezpieczeństwa oraz legalności gromadzonych i przetwarzanych w zasobach spółki danych osobowych.

 

 

 

Odbiorcy danych

W trakcie przetwarzania danych osobowych przez Vindix S. A. i w zależności od celów tego przetwarzania, odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie spółki, m.in., dostawcy usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych, druku korespondencji, komunikacji, usług pocztowych, księgowych, archiwizacji/niszczenia dokumentów - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych usług. Odbiorcami mogą być również organy państwowe (np. komornicy, sądy, prokuratura) na podstawie przepisów prawa - kancelarie prawne.

Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach Grupy Przedsiębiorstw, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Vindix S.A. tj. Vindix Investments sp. z o. o., Vindix Ltd. Z siedzibą we Lwowie, Direct Collection sp. z o. o., Vindix Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny.