Klauzula informacyjna dla dłużnika Vindix NSFIZ

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Vindix Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 49; 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000462391, REGON 146688523; NIP: 7010381680, www.ibtfi.pl .

Przedstawicielem Administratora Danych Osobowych  który  działa  w  imieniu  i  na polecenie Administratora, w celu zarządzania wierzytelnościami jest  Vindix S.A, adres email: kontakt|vindix.pl| |kontakt|vindix.pl, adres korespondencyjny Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa. 

Z wyznaczonym przez Vindix S.A. Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo skontaktować poprzez adres email iodo|vindix.pl| |iodo|vindix.pl

 

Cel oraz podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, dane przetwarzane w tym celu są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez administratora należy rozumieć jako dochodzenie roszczeń.

W przypadku ujawnienia przez Państwa w ramach prowadzonego przez Vindix postępowania windykacyjnego szczególnych kategorii danych osobowych, dane te będą przetwarzane wyłącznie w zakresie w jakim są one niezbędne Administratorowi do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 9 ust. 2 f RODO). 

W przypadku powstania obowiązków podatkowych dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Źródło pozyskania danych

Pozyskane dane osobowe pochodzą od wierzyciela pierwotnego oraz źródeł publicznie dostępnych.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń będą przetwarzane do czasu realizacji w/w celu tj. odzyskania należności. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia okresu obrotowego w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego.  

Państwa uprawnienia

- żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących

- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także

- żądania przeniesienia danych w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie umowy,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych narusza przepisy.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

Kategorie danych osobowych

Możemy przetwarzać następujące dane osobowe (w zależności od sytuacji):

- podstawowe dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, PESEL, NIP, REGON, numer klienta;

- podstawowe dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail;

- informacje dotyczące zadłużenia, zawartych umów, ustanowionych zabezpieczeń;

- numer rachunku bankowego;

- informacje dotyczące sytuacji majątkowej;

- informacje dotyczące prowadzonych postępowań sądowych i wydanych w nich wyroków oraz postępowań egzekucyjnych;

- zgłaszane zarzuty, reklamacje i skargi.

- w przypadku ich przekazania, gdy dane są niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, szczególne kategorie danych osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być spółki należące do Grupy Przedsiębiorstw Vindix lub inne  podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora świadczące usługi związane z obsługą procesu windykacji np. dostawcy oprogramowania służącego do wykonywania połączeń telefonicznych oraz wysyłki sms, zewnętrzne archiwa i podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji, podmioty świadczące usługi drukowania . Dodatkowo odbiorcami danych mogą być także Instytucje uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takie jak np. Urząd Skarbowy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na podstawie pisemnego wniosku złożonego Administratorowi Danych. Państwa dane osobowe dotyczące długu mogą zostać udostępnione na giełdzie długów, którą znajdą Państwo otwierając link https://www.vindix.pl/gielda-dlugow.